قوانین و تعهدات

قوانین استفاده از خدمات و همچنین چهارچوب خدمات ارائه شده توسط نیوا هاست در یک فایل PDF شامل 24 فصل به شرح زیر می باشد . با پرداخت مبلغ فاکتور و یا عضویت در سایت شرکت، خریدار قوانین شرکت را پذیرفته و نیازی به اخذ امضاء از خریدار وجود ندارد. ضمن اینکه در هر بار ارسال سفارش از شما تعهد قبول قوانین و شرایط سرویس های نیوا هاست به صورت الکترونیکی دریافت می شود .


فصل اول : تعاریف
فصل دوم : هویت
فصل سوم : نحوه ارتباط طرفین با هم
فصل چهارم : تغییرات
فصل پنجم : تحویل خدمات
فصل ششم : امنیت و محرمانگی
فصل هفتم : مرجع قضاوت
فصل هشتم : فعالیتهای غیر مجاز خریدار
فصل نهم : محدوده استفاده از منابع CPU , Ram, و ...
فصل دهم : محتوا
فصل یازدهم : مسئولیت خریدار
فصل دوازدهم : گارانتی و پشتیبانی
فصل سیزدهم : ضوابط خاص دامنه
فصل چهاردهم : ضوابط خاص میزبانی
فصل پانزدهم : ضوابط خاص اجاره سرور اختصاصی
فصل شانزدهم : سایر ضوابط خاص
فصل هفدهم : نسخه پشتیبان (Backup)
فصل هجدهم : شرایط و قوانین مالی
فصل نوزدهم : فورس ماژور
فصل بیستم : انقضاء و تمدید خدمات
فصل بیست و یکم : پذیرش مواد توافقنامه و ضوابط
فصل بیست و دوم : رویه حفاظت
فصل بیست و سوم : خسارت و رفع مسئولیت
فصل بیست و چهارم : سلب اختیار