فضای پشتیبان

2 گیگابایت


 
35,000 تومان
ربع سنوي

اکانت FTP

پهنای باند 20 گیگابایت


3 گیگابایت


 
45,000 تومان
ربع سنوي

اکانت FTP

پهنای باند 30 گیگابایت


5 گیگابایت


 
70,000 تومان
ربع سنوي

اکانت FTP

پهنای باند 50 گیگابایت