اخبار

آخرین اخبار نیوا هاست
23 Nov 2013

با سلامبا توجه به اینکه شرکت Directi در حال انتقال به یک شرکت آمریکایی است و تمامی کاربران ایرانی به دلیل قوانین آمریکا تحریم شده اند تمامی دامنه ها در حال انتقال به یک شرکت جدید هستند. پیش از ...


بیشتر »